Promocje

INFORMACJE

Nowe produkty

FORMULARZ ZWROTU TOWARU


NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: .......................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ...........................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ..................................................................................................................

ADRES: .................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................

TELEFON: .................................................... EMAIL: .............................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: ..........................................................................................................

Numer rachunku  

NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO/ PRZYCZYNA ZWROTU

Uwagi Klienta: .......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)