Producenci

Promocje

INFORMACJE

Nowe produkty

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NAPODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Gawra Sklep Turystyczny Magdalena Misiejuk, ul Artyleryjska 7, 15-875 Białystok (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej https://gawra-sklep.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gawra Sklep Turystyczny Magdalena Misiejuk, ul Artyleryjska 7, 15-875 Białystok dane kontaktowe - numer telefonu: 519457216, adres e-mail: mmisiejuk@gawra-sklep.pl.


2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym Magdalena Misiejuk można się kontaktować pisząc na adres pocztowy mmisiejuk@gawra-sklep.pl, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail : sklep@gawra-sklep.pl


3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. Gawra Sklep Turystyczny Magdalena Misiejuk, ul Artyleryjska 7, 15-875 Białystok

  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
    w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto  Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać
Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy celpierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzaniaSklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewidujeprzetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:

  1. podmiotom zajmującym się realizacją dostawy zakupionego towaru,

  2. podmiotom zajmującym się rozpatrywaniem reklamacji/gwarancji producenckich,

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. [ 3 ] oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana  dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.
c) DPD Polska sp. z o.o.
d) Inpost sp. z o.o.
e) PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:
a) nie dłuższym niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tegoprzetwarzania.

10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Gawra Sklep Turystyczny Magdalena Misiejuk. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jestwarunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia  działalności przyjętym przez Sklep internetowy.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą  i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jestwymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjamipodanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.